VPISNI OBRAZEC

Polja označena z * so obvezna

Če želiš dostopati do članskih uporabniških strani (pregled izdanih, obračunanih in izplačanih napotnic za delo, ter dodatnih članskih informacij, izpolni  formular PRISTOPNA IZJAVA , ki pa ga moraš dostaviti v originalu (osebno ali po pošti).

Izredni dijaki ali študenti nam morate nujno posredovati še podpisano Izjavo - link ! Potrdilo o vpisu lahko pošljete tudi, kot priponko  na naš e-naslov mladinskiservis-ms@siol.net.  Izkaznico vam pošljemo na domači naslov!